Obchodní podmínky společnosti NOVÝ ANTIK BAZAR s.r.o.

1. Úvodní ustanovení

1.1.   Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ( dále také jako ,,občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti společnosti NOVÝ ANTIK BAZAR s.ro., IČ: 03667740, se sídlem Praha, Farského 1121/9, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, sp. zn. C 235711 (dále také jako ,,prodávající“), jakožto prodávajícího, a právnické či fyzické osoby, jakožto kupujícího (dále také jako ,,kupující“), vznikají v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím týkající se zboží, které se nachází v provozně prodávajícího na adrese Praha, Jana Želivského 2703/2, PSČ 130 00 ( dále také jako ,,provozovna” a ,,zboží“).

1.2.  Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím.

2. Zboží

2.1.   Zboží se nachází v provozovně či je specifikováno na webové stránce prodávajícího www.aantik.cz včetně popisu jeho vlastností a ceny. S ohledem na svou povahu může mít zboží charakter již použitého či opotřebovaného zboží, přičemž může být způsobilé mít sběratelskou hodnotu, být umělecky či historicky cenné nebo být z jiného důvodu jinak vzácné.

2.2   Veškerá prezentace zboží, ať už specifikovaného na webové stránce prodávajícího www.aantik.cz či nacházejícího se v provozovně, je pouze informativního charakteru a není nabídkou na uzavření kupní smlouvy. Aplikace § 1732 odst. 2 občanského zákoníku je výslovně vyloučena.

3. Rezervace zboží

3.1. Rezervace zboží telefonicky či on-line

3.1.1   V případě zájmu o koupi konkrétního zboží specifikovaného na webové stránce prodávajícího www.aantik.cz či zboží nacházejícího se v provozovně má kupující možnost jím vybrané zboží u prodávajícího rezervovat. Prodávající se zavazuje ohledně zboží, pro které byla prodávajícím potvrzena rezervace dle podmínek čl. 3.1.8. těchto obchodních podmínek, neuzavřít kupní smlouvu s jiným subjektem než s kupujícím, a to po dobu trvání rezervace dle 3.1.9. těchto obchodních podmínek.

3.1.2  Kupující je oprávněn provést rezervaci zboží: 

a)   telefonicky u prodávajícího na tel. č. +420 606 477 727; nebo

b)  e-mailovou zprávou zaslanou na e-mailovou adresu prodávajícího novyantikbazar@gmail.com; nebo

c)  prostřednictvím webové stránky prodávajícího www.aantik.cz

3.1.3  V případě rezervace zboží dle čl. 3.1.2. písm. a) těchto obchodních podmínek je kupující povinen specifikovat zboží, o jehož rezervaci má zájem a dále uvést e-mailovou adresu pro účely potvrzení rezervace ze strany prodávajícího ve smyslu čl. 3.1.8. těchto obchodních podmínek. V opačném případě není prodávající povinen zboží ve prospěch kupujícího rezervovat.

3.1.4  V případě rezervace zboží dle čl. 3.1.2. písm. b) těchto obchodních podmínek je kupující povinen alespoň specifikovat zboží, o jehož rezervaci má zájem. V opačném případě není prodávající povinen zboží ve prospěch kupujícího rezervovat.

3.1.5   Rezervaci zboží dle čl. 3.1.2. písm. c) těchto obchodních podmínek je kupující oprávněn provést prostřednictvím zákaznického účtu vytvořeného v rozhraní webových stránek prodávajícího www.aantik.cz ( dále také jako ,,zákaznický účet“) nebo bez zřízení zákaznického účtu.

3.1.6  Při zřízení zákaznického účtu je kupující povinen úplně, přesně  a pravdivě vyplnit údaje vyžadované příslušným registračním formulářem. Vyplnění polí označených hvězdičkou je povinné. V případě neúplného, nepřesného či nepravdivého vyplnění údajů není prodávající povinen zřídit zákaznický účet. V případě jakékoliv změny údajů uvedených při zřízení zákaznického účtu v průběhu trvání existence zákaznického účtu je kupující povinen tyto údaje prostřednictvím zákaznického účtu aktualizovat tak, aby byly vždy úplné, přesné a pravdivé.

3.1.7   V případě rezervace zboží dle čl. 3.1.2. písm. c) těchto obchodních podmínek bez zřízení zákaznického účtu je kupující povinen uvést e-mailovou adresu pro účely zaslání potvrzení rezervace ze strany prodávajícího ve smyslu čl. 3.1.8. těchto obchodních podmínek. V opačném případě není prodávající povinen zboží ve prospěch kupujícího rezervovat.

3.1.8  Bez ohledu na způsob provedení rezervace zboží ze strany kupujícího je rezervace zboží účinná okamžikem doručení e-mailového potvrzení rezervace zboží ze strany prodávajícího, a to na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou při rezervaci zboží, resp. e-mailovou adresu, ze které byla rezervace zboží kupujícím odeslána či na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou při založení zákaznického účtu (či v rámci zákaznického účtu později aktualizovanou). Prodávající si tímto vyhrazuje právo kupujícím specifikované zboží, ohledně kterého kupující požaduje rezervaci, pro kupujícího nerezervovat, a to bez uvedení důvodu.

3.1.9  Zboží bude ze strany prodávajícího rezervováno po dobu 48 hodin od doručení e-mailového potvrzení rezervace zboží ze strany prodávajícího.

3.2  Rezervace zboží v provozovně

3.2.1  Způsob provedení, podmínky a délka trvání rezervace zboží učiněná ze strany kupujícího osobně v provozovně se řídí dohodou prodávajícího a kupujícího pro každý jednotlivý případ rezervace zboží.

4. Uzavření kupní smlouvy

4.1.  Kupující je oprávněn učinit objednávku zboží:

a)   telefonicky u prodávajícího na tel. č. +420 606 477 727; nebo

b)   e-mailovou zprávou zaslanou na e-mailovou adresu prodávajícího novybazar@c-box.cz; nebo

c)   prostřednictvím webové stránky prodávajícího www.aantik.cz; nebo

d)   osobně  v provozovně prodávajícího.

4.2.  V případě objednávky zboží dle čl. 4.1. písm. a) těchto obchodních podmínek je kupující povinen specifikovat objednávané zboží a současně uvést e-mailovou adresu pro účely zaslání potvrzení objednávky zboží ze strany prodávajícího ve smyslu čl. 4.7. těchto obchodních podmínek.

4.3.  V případě objednávky zboží dle čl. 4.1. písm. b) těchto obchodních podmínek je kupující povinen alespoň specifikovat objednávané zboží.

4.4.  Objednávku zboží dle čl. 4.1. písm. c) těchto obchodních podmínek je kupující oprávněn provést v rozhraní webových stránek prodávajícího www.aantik.cz prostřednictvím zákaznického účtu nebo bez zřízení zákaznického účtu.

4.5.  Při zřízení zákaznického účtu je kupující povinen úplně, přesně a pravdivě vyplnit údaje vyžadované příslušným registračním formulářem. Vyplnění polí označených hvězdičkou je povinné.  V případě neúplného, nepřesného či nepravdivého vyplnění údajů není prodávající povinen zřídit kupujícímu zákaznický účet. V případě jakékoliv změny údajů uvedených při zřízení zákaznického účtu v průběhu trvání existence zákaznického účtu je kupující povinen tyto údaje prostřednictvím zákaznického účtu aktualizovat tak, aby byly vždy úplné, přesné a pravdivé.

4.6.  V případě objednávky zboží dle čl. 4.1. písm. c) těchto obchodních podmínek bez zřízení zákaznického účtu je kupující povinen uvést e-mailovou adresu pro účely zaslání potvrzení objednávky zboží ze strany prodávajícího ve smyslu čl. 4.7. těchto obchodních podmínek.

4.7.  Bez ohledu na způsob provedení objednávky zboží ze strany kupujícího, s vyjímkou čl. 4.1. písm. d) těchto obchodních podmínek, je kupní smluva mezi prodávajícím a kupujícím ohledně zboží specifikovaného kupujícím v jeho objednávce uzavřena okamžikem doručení e-mailového potvrzení objednávky zboží ze strany prodávajícího, a to na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou při objednávce zboží, resp. e-mailovou adresu, ze které byla objednávka zboží kupujícím odeslána či na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou při založení zákaznického účtu ( či v rámci zákaznického účtu později aktualizovanou). Prodávající si tímto vyhrazuje právo neuzavřít s kupujícím kupní smlouvu týkající se zboží specifikovaného v objednávce kupujícího, a to bez uvedení důvodu. Ustanovení čl. 4.8. těchto obchodních podmínek tím není dotčeno.

4.8.  V případě objednávky zboží dle čl. 4.1. písm. d) těchto obchodních podmínek je kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím ohledně zboží specifikované kupujícím v jeho objednávce uzavřena okamžikem přijetí nabídky ze strany prodávajícího v provozovně.

4.9.  Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím bude uzavřena v českém jazyce. Objednávka kupujícího učiněná dle čl. 4.1. písm. b) nebo c) těchto obchodních podmínek a potvrzení objednávky ze strany prodávajícího dle čl. 4.7. těchto obchodních podmínek budou uloženy u prodávajícího; kupujícímu k nim může být v odůvodněných případech po předchozí písemné žádosti umožněn přístup.

5. Podmínky nákupu a prodeje zboží

5.1.  Nad rámec skutečností dle čl. 4.2., 4.3., 4.5. a 4.6. těchto obchodních podmínek je kupující v rámci objednávky zboží dále povinen uvést jím požadovaný způsob dodání zboží, přičemž kupující je oprávněn požadovat dodání zboží kterýmkoliv z následujících způsobů:

a) osobní odběr zboží v provozovně; nebo

b) doručení zboží ze strany prodávajícího či ze strany smluvního dopravce prodávajícího, a to na místo dodání specifikované kupujícím v objednávce zboží;

c) doručení zboží prostřednictvím poskytovatele zásilkových služeb, a to na místo dodání specifikované kupujícím v objednávce zboží.

5.2.  Prodávající potvrdí kupujícím požadovaný způsob dodání dle čl. 5.1. těchto obchodních podmínek v potvrzení objednávky ve smyslu čl. 4.7., resp. 4.8. těchto obchodních podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo rozhodnout o způsobu dodání zboží dodání zboží nezávisle na požadovaném způsobu dodání zboží ze strany kupujícího. V případě, že se prodávajícím určený způsob dodání liší od kupujícím požadovaného způsobu dodání zboží, bude prodávající o jím určeném způsobu dodání zboží informovat bez zbytečného odkladu pro určení způsobu dodání zboží ze strany prodávajícího, a to na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce zboží, resp. e-mailovou adresu, ze které byla objednávka zboží kupujícím odeslána či na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou při založení zákaznického účtu ( či v rámci zákaznického účtu později aktualizovanou).

5.3.  Náklady spojené s dodáním zboží budou v každém jednotlivém případě určeny na základě dohody prodávajícího s kupujícím v rámci kontrakčního procesu.

5.4.  Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží je kupující povinen uhradit prodávajícímu některým z následujících způsobů:

a)  v hotovosti v provozovně; v takovém případě je cena zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží splatná k okamžiku uzavření kupní smlouvy; nebo

b) bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího specifikovaný v e-mailovém potvrzení objednávky zboží ze strany prodávajícího kupujícímu dle čl. 4.7. těchto obchodních podmínek, resp. specifikovaný při přijetí nabídky ze strany prodávajícího v provozovně; v takovém případě je cena zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží splatná do 5 pracovních dnů ode dne doručení e-mailového potvrzení objednávky zboží ze strany prodávajícího kupujícímu dle čl. 4.7. těchto obchodních podmínek, resp. do 5 pracovních dnů ode dne přijetí nabídky ze strany prodávajícího v provozovně ve smyslu čl. 4.8. těchto obchodních podmínek. Cena zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží se považují za uhrazené okamžikem připsání částky ceny zboží a případných nákladů spojených s dodáním zboží na uvedený bankovní účet prodávajícího.

5.5.  Po zaplacení ceny zboží a případných nákladů spojených s dodáním zboží na základě objednávky kupujícího učiněné ve smyslu čl. 4.1. písm. a), b) nebo c) těchto obchodních podmínek zašle prodávající kupujícímu potvrzení o přijetí platby, a to na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou při objednávce zboží, resp. e-mailovou adresu, ze které byla objednávka zboží kupujícím odeslána či na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou při založení zákaznického účtu ( či v rámci zákaznického účtu později aktualizovanou).

5.6.  Kupující se stane vlastníkem zboží až úplným zaplacením ceny zboží.

5.7.  Prodávající není povinen odevzdat kupujícímu zboží dříve, než dojde k úplnému zaplacení ceny zboží a případných nákladů spojených s dodáním zboží ze strany kupujícího.

5.8.  V případě dodání zboží dle čl. 5.1. písm. a) těchto obchodních podmínek připraví prodávající zboží k převzetí ze strany kupujícího nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zaslání potvrzení o přijetí platby kupujícímu dle čl. 5.5. těchto obchodních podmínek, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak. O této skutečnosti bude prodávající informovat kupujícího e-mailovou zprávou zaslanou na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou při objednávce zboží, resp. e-mailovou adresu, ze které byla objednávka zboží kupujícím odeslána či na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou při založení zákaznického účtu ( či v rámci zákaznického účtu později aktualizovanou).

5.9.  V případě dodání zboží dle čl. 5.1. písm. b) nebo c) těchto obchodních podmínek odešle prodávající zboží kupujícímu nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zaslání potvrzení o přijetí platby kupujícímu dle čl. 5.5. těchto obchodních podmínek, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

5.10.  Kupující je povinen zboží připravené k převzetí ve smyslu čl. 5.8. těchto obchodních podmínek či dodané ve smyslu čl. 5.9. těchto obchodních podmínek převzít bez zbytečného odkladu po doručení zprávy dle čl. 5.8. těchto obchodních podmínek, resp. bez zbytečného odkladu po doručení. Nepřevzaté zboží není prodávající povinen opětovně doručovat kupujícímu. Prodávající je oprávněn nepřevzaté zboží uskladnit na náklady kupujícího, přičemž kupující je v takovém případě povinen náklady za uskladnění prodávajícímu uhradit bez zbytečného odkladu po doručení výzvy prodávajícího k úhradě takových nákladů. Ustanovení čl. 5.11. těchto obchodních podmínek tím není dotčeno.

5.11.  V případě,  že kupující nepřevezme zboží připravené k převzetí ve smyslu čl. 5.8. těchto obchodních podmínek či dodané ve smyslu čl. 5.9. těchto obchodních podmínek ani po dodatečné výzvě prodávajícího k jeho převzetí, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit písemným prohlášením s účinností ke dni doručení takového prohlášení kupujícímu.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1.  Kupující, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, tedy fyzickou osobou, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím ( dále také jako ,,spotřebitel”), má právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím, s výjimkou kupní smlouvy uzavřené dle čl. 4.8. těchto obchodních podmínek, ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží.

6.2. K uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.1. těchto obchodních podmínek je spotřebitel oprávněn využít formulář, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Bez ohledu na předchozí větu je spotřebitel oprávněn odeslat odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu novybazar@c-box.cz, na adresu sídla provozovny, popř. jakýmkoliv jiným způsobem, který zajistí doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu.

6.3.  Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy dle čl. 6.1. těchto obchodních podmínek, je povinen vrátit prodávajícímu zboží, které od prodávajícího obdržel, nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Spotřebitel je povinen zboží dle předchozí věty vrátit prodávajícímu doručením na adresu sídla provozovny. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy dle čl. 6.1. těchto obchodních podmínek, ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, jestliže zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.4.  Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy dle čl. 6.1. těchto obchodních podmínek, vrátí mu prodávající nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od kupní smlouvy cenu za za zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží, a to stejným způsobem, jakým spotřebitel provedl platbu ceny za zboží a případných nákladů spojených s dodáním zboží dle čl. 5.4. těchto obchodních podmínek.

7. Odpovědnost za vady

7.1.  Vady při převzetí zboží 

7.1.1.  Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při jeho převzetí kupujícím nemá vady, tedy že:

a)  Zboží  má vlastnosti, které si prodávající a kupující ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží;

b)  se zboží hodí k účelu, pro který jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží obvykle používá;

c)  zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

d)  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.1.2.  Projeví-li se vada zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.1.3.  Nemá-li zboží vlastnosti uvedené v čl. 7.1. těchto obchodních podmínek, má kupující právo požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká součástí zboží, je kupující oprávněn požadovat jen výměnu součásti; není.li to možné, je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení ceny zboží v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, je kupující oprávněn požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání náhrady kupujícímu působilo značné obtíže.

7.2.  Vady zboží mimo vady zboží při převzetí 

7.2.1.  Kupující je oprávněn uplatnit právo z vad, u kterých se neuplatní odpovědnost prodávajícího dle čl. 7.1. nebo čl. 7.2. těchto obchodních podmínek, v době 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím a v době 12 měsíců od převzetí již použitého zboží kupujícím.

7.2.2.  Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo:

a)  požadovat dodání nového zboží bez vad nebo dodání chybějícího zboží;

b)  požadovat opravu zboží;

c)  požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží;

d)  odstoupit od kupní smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má  kupující dle své volby právo požadovat:

a)  odstranění vady;

b)  přiměřenou slevu z ceny zboží.

7.2.3.  Neodstraní-li prodávající vady zboží v přiměřené lhůtě nebo vadu zboží odmítne odstranit, je kupující oprávněn požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od kupní smlouvy odstoupit.

7.3.  Prodávající neodpovídá za vady : 

a)  v případě, je-li vada na zboží v době jeho převzetí kupujícím a pro takovou vadu byla sjednána nižší cena zboží;

b)  v podobě opotřebení zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním;

c)  v případě, jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím;

d)  v případě, vyplývá-li to z povahy zboží;

e)  způsobené na zboží kupujícím (např. nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením);

f)  způsobené po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnějších událostí, které nezpůsobil prodávající.

7.4.  Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné podobě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají povinnosti prodávajícího v případě vadného plnění.

8. Uplatnění práv z vadného plnění

8.1.  Kupující je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění vůči prodávajícímu ( dále také jako ,,reklamace“) kterýmkoliv z následujících způsobů:

a)  písemnou zprávou zaslanou na adresu provozovny;

b)  e-mailovou zprávou zaslanou na e-mailovou adresu prodávajícího novybazar@c-box.cz

8.2.  Kupující při reklamaci povinen doložit prodávajícímu doklad o koupi zboží, ohledně jehož vad je uplatňována reklamace. V rámci reklamace je kupující povinen určitě a srozumitelně uvést alespoň:

a)  jméno a příjmení kupujícího;

b)  doručovací adresu kupujícího;

c)  popis vad zboží (kupující může připojit i fotodokumentaci vad zboží);

d)  kupujícím zvolené právo z vadného plnění ve smyslu čl. 7.1.3., čl. 7.2.2. nebo čl. 7.2.3. těchto obchodních podmínek, přičemž kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit zvolené právo z vadného plnění;

e)  číslo bankovního účtu kupujícího pro účely případného vrácení kupní ceny, resp. její části, v případě, že kupující zvolí jako právo z vadného plnění odstoupení od smlouvy či přiměřenou slevu z ceny zboží.

8.3.  Kupující reklamaci u prodávajícího uplatní bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost zboží prohlédnout a zjistit, že na zboží je vada. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu reklamaci oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou kupující nemůže reklamované zboží užívat.

8.4.  Prodávající bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace ze strany kupujícího vydá kupujícímu písemné potvrzení ( za písemnou formu se považuje rovněž forma e-mailu) o tom, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaké právo z vadného plnění kupující zvolil.

8.5.  Kupující je povinen spolu s reklamací předat prodávajícímu reklamované zboží za účelem posouzení oprávněnosti reklamace ze strany prodávajícího, a to buď osobně na adrese provozovny ve dnech pondělí až pátek v době od 9:00 – 18:00 hod. a v sobotu v době od 9:00 – 16:00 hod. nebo odeslání, zboží na adresu provozovny. V případě odeslání reklamovaného zboží na adresu provozovny není prodávající povinen započíst s posuzováním oprávněnosti reklamace do doby, než bude reklamované zboží doručeno na adresu provozovny.

8.6.  V případě, že by uplatnění reklamace či předání reklamovaného zboží prodávajícímu dle čl. 8.5. těchto obchodních podmínek mělo kupujícímu činit nepřiměřené obtíže, je po dohodě kupujícího s prodávajícím možné posoudit reklamaci na základě kupujícím zaslaných fotografií vad zboží nebo jiným způsobem dle dohody prodávajícího s kupujícího.

9. Posouzení oprávněnosti a vyřízení reklamace

9.1.  Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady přiměřená podle druhu zboží.

9.2.  Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace ze strany kupujícího, pokud se prodávající a kupující nedohodnout na delší lhůtě. V případě, že prodávající nevyřídí reklamaci ve lhůtě dle předchozí věty, je kupující oprávněn po marném uplynutí této lhůty požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží či od kupní smlouvy odstoupit.

9.3.  Vyřízením reklamace se rozumí dodání nového zboží bez vad nebo dodání chybějícího zboží, oprava zboží, vrácení kupní ceny zboží či její části (tzn. poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny zboží) a/nebo zamítnutí reklamace. O vyřízení reklamace prodávající vyrozumí kupujícího stejným způsobem, jakým byla reklamace ze strany kupujícího uplatněna.

9.4.   V případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího nese kupující náklady spojené s navrácením předmětného zboží prodávajícímu, jestliže toto zboží nemůže být pro svou povahu navráceno obvyklou poštovní cestou.

9.5.  Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy byl prodávajícím vyrozuměn o vyřízení reklamace dle čl. 9.3. těchto obchodních podmínek.  Nepřevzaté zboží není prodávající povinen doručovat kupujícímu. V případě, že kupující nepřevezme reklamované zboží ani po dodatečné výzvě prodávajícího k jeho převzetí, je prodávající oprávněn nepřevzaté zboží uskladnit na náklady kupujícího, přičemž kupující je v takovém případě povinen náklady za uskladnění prodávajícímu uhradit bez zbytečného odkladu po doručení výzvy prodávajícího k úhradě takových nákladů.

10. Závěrečná ustanovení

10.1.  Tyto obchodní podmínky a právní vztahy prodávajícího a kupujícího založené kupní smlouvou, jakožto i jakékoli případné budoucí spory z těchto vztahů vzniklých, se řídí výlučně českým právem.

10.2.  V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,tímto prodávající informuje spotřebitele o jeho právu na mimosoudní řešení případného sporu s prodávajícím. Subjektem příslušným k mimosoudnímu řešení sporu je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

10.3.  Prodávající výslovně prohlašuje, že ve vztahu ke kupujícímu není vázán žádnými kodexy chování, které by pro něj byly závazné nebo které dobrovolně dodržuje ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1.písm. e) občanského zákoníku.

10.4.  Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 8.1.2019.